Groepsverblijf Zuid-Limburg

Groepsverblijf Zuid-Limburg

Recron Voorwaarden

Groepsaccommodaties/conferentieoorden.

Deze RECRON-voorwaarden groepsaccommodaties zijn tot stand gekomen in januari 2003 in overleg met de Consumentenbond en de ANWB in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 april 2003. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot gebruik van groepsaccommodaties en conferentieoorden.

Artikel 1: Definities:
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Groepsaccommodatie/conferentieoord: het totaal aan of een gedeelte van gebouwen, vaartuigen en/of onderkomens met alle toebehoren, inventaris en meegehuurde zaken.
b. Ondernemer: het bedrijf, de instelling of vereniging die de groepsaccommodatie ter beschikking stelt;
c. Contractant: diegene die namens zichzelf, of namens een groep de overeenkomst met de ondernemer afsluit;
d. Groep: het geheel aan individuen dat krachtens de overeenkomst het recht heeft in de accommodatie/conferentieoord te verblijven;
e. Groepsleden: degenen die onderdeel uitmaken van de groep;
f. Overeengekomen prijs: de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van de
groepsaccommodatie/ het conferentieoord; hierbij dient schriftelijk vermeld te worden wat

wel en niet bij de prijs inbegrepen is;
g. Kosten: alle kosten voor de ondernemer die samenhangen met de uitoefening van het recreatiebedrijf;
h. Informatie: schriftelijke of elektronisch aangereikte gegevens over het gebruik van de groepsaccommodatie/ het conferentieoord, de voorzieningen en de regels omtrend het bedrijf.
i. Geschillencommissie: Geschillencommissie Recreatie te Den Haag. Deze commissie is samengesteld door ANWB/Consumentenbond/RECRON.
j. Annulering; de schriftelijke beëindiging van de overeenkomst door de contractant. Overal waar hierna in de voorwaarden wordt gesproken over groepsaccommodatie, dient ook conferentieoord(en) te worden gelezen.

Artikel 2: Inhoud Overeenkomst

1. De ondernemer stelt voor recreatieve en/of zakelijke doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, aan de groep ter beschikking de overeengekomen groepsaccommodatie ter beschikking voor de overeengekomen periode en de overeengekomen prijs.
2. De ondernemer is verplicht de schriftelijke informatie op basis waarvan deze overeenkomst mede wordt gesloten vooral aan de recreant te verstrekken. De ondernemer maakt wijzigingen hierin steeds aan de contractant bekend.
3. Indien de informatie ingrijpend afwijkt ten opzichte van de informatie zoals die verstrekt is bij het aangaan van de overeenkomst, heeft de recreant het recht de overeenkomst zonder kosten te annuleren.
4. De contractant heeft de verplichting de overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie na te leven. Hij draagt er zorg voo, dat de groepsleden de overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie naleven.
5. Indien het gestelde in de overeenkomst en/of de voorwaarden in strijd is met de RECRON- voorwaarden gelden de RECRON-voorwaarden. Dit laat onverlet, dat de contractant en de ondernemer individuele aanvullende afspraken kunnen maken, waarbij ten voordele van de contractant van deze voorwaarden wordt afgeweken.
6. De ondernemer gaat ervan uit dat de contractant met instemming van de groepsleden deze overeenkomst aangaat.
7. De contractant is gehouden de ondernemer, uiterlijk op de dag van aankomst, een lijst met groepsleden te overhandigen.

Artikel 3: Duur en afloop van de overeenkomst.

De overeenkomst eindigd van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe een opzegging is vereist.

Artikel 4: Prijs en prijswijziging.

1. De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door de ondernemer zijn vastgesteld.
2. Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen die direct op de accommodatie of de contractant en/of de groepsleden betrekking hebben, kunnen deze aan de contractant worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst.

Artikel 5: Betaling

1. De contractant dient de betalingen in Euro's te verrichten tenzij anders is overeengekomen.
2. Indien de contractant, ondanks voorgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddelijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
3. Indien de ondernemer op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de contractant en de groepsleden de toegang tot de groepsaccommodatie te ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van die overeengekomen prijs.
4. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijk kosten, na een ingebrekestelling, komen ten laste van de contractant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

Artikel 6: Annulering

1. Bij annulering betaald de contractant een vergoeding aan de ondernemer. Deze bedraagt:
- bij een annulering meer dan zes maanden voor de ingangsdatum: 15 % van de overeengekomen prijs;
- bij een annulering binnen vier tot zes maanden voor de ingangsdatum: 50 % van de overeengekomen prijs;
- bij een annulering binnen twee tot vier maanden voor de ingangsdatum: 75 % van de overeengekomen prijs;
- bij een annulering binnen twee maanden voor de ingangsdatum: 90 % van de overeengekomen prijs;
- bij annulering op de dag van de ingangsdatum 100 % van de overeengekomen prijs.
2. Bij een annulering meer dan zes maanden voor de ingangsdatum van de overeenkomst, welke is aangegaan door of namens een andere persoon dan een rechtspersoon of onderneming, dient de vergoeding na aftrek van de administratiekosten, naar evenredigheid gerestitueerd te worden, indien de groepsaccommodatie door een derde wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan. In alle andere gevallen zal de vergoeding naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van administratiekosten, indien de groepsaccommodatie door een derde op voordracht van de contractant wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan.

Artikel 7: Gebruik door derden.

1. Gebruik door derden van de groepsaccommodatie is slechts toegestaan indien de ondernemer daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.
2. Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke alsdan schriftelijk dienen te zijn vastgelegd.

Artikel 8: Voorttijdig vertrek van de contractant.

De contractant is de volledige prijs voor de overeengekomen periode verschuldigd.

Artikel 9: Tussentijdse beeindiging door de ondernemer ontruiming bij een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad.

1. De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddelijke ingang opzeggen:
a. Indien de contractant en/of de groepsleden de verplichtingen uit de overeenkomst, de regels uit de bijbehorende informatie, en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet.
b. Indien de contractant en/of de groepsleden ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, overlast aan de ondernemer en/of anderen bezorgt/bezorgen, of indien de contractanten en/of de groepsleden de goede sfeerop, of in de directe omgeving van het terrein bederft/bederven.
c. Indien de contractant en/of de groepsleden, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing door gebruik van het groepsverblijfin strijd met de bestemming van het terrein handelt/handelen.
1. Indien de ondernemer tussentijdse opzegging en ontruiming wenst, moet hij dit de contractantbij persoonlijk overhandigde brief laten weten. In die brief moet de contractant worden gewezen op de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie en op de termijn, zoals omschreven in artikel 13 lid 3, die daarbij in acht genomen moet worden. De schriftelijke waarschuwing kan in die dringende gevallen achterwege worden gelaten.
2. Na opzegging dient de contractant ervoor te zorgen dat de groepsaccommodatie is ontruimd en de groep danwel de betreffende groepsleden het terrein ten spoedigste hebben verlaten, doch uiterlijk binnen vier uur.
3. Indien de contractant nalaat de groepsaccommodatie te verlaten, is de ondernemer gerechtigd de groepsaccommodatie op kosten van de contractant te ontruimen.ateient de contractant en/of (een van) de groepsleden de accommodatie te ontruimen en het bedrijfsterrein ten spoedigste te verlaten.
4. De contractant blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.

Artikel 10. Wet en regelgeving.

1. De ondernemer zorgt er te allen tijde voor dat de groepsaccommodatie zowel in in- en extern aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet, die van overheidswege aan de groepsaccommodatie (kunnen) worden gesteld.
2. De contractant en de groepsleden zijn verplicht alle in de groepsaccommodatie geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven. De contractant en de groepsleden dragen er tevens zorg voor dat derde(n) die hem/hen bezoeken en/of bij hen verblijven, de voorschriften op het terrein geldende veiligheidvoorschriften strikt naleven.

Artikel 11 Onderhoud en aanleg.

1. De ondernemer is verplicht de groepsaccommodatie en de centrale voorzieningen in een goede staat van onderhoud te houden.
2. De groep is verplicht de groepsaccommodatie en het terrein rondom de groepsaccommodatie gedurende de looptijd van de overeenkomst in dezelfde staat te houden
3. Het is de contractant niet toegestaan op het terrein rondom de groepsaccommodatie te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien ef enige andere activiteit van een dergelijke aard uit te voeren.

Artikel 12 Aansprakelijkheid.

1. De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer voor andere dan letsel- en overlijdensschade is beperkt tot een maximum van € 455.000,-
2. De ondernemer is niet tenzij dit het gevolg
3. De ondernemer is niet vormen van overmacht. aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrijn, is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen. aansprakelijk voor de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere
4. De ondernemer is aansprakelijk voor storingen in de nutsvoorzieningen, tenzij hij een beroep kan doen op overmacht.
5. Indien de gehuurde groepsaccommodatie buiten de schuld van de ondernemer en de contractant teniet is gegaan of tijdelijk niet gebruikt kan worden hebben de ondernemer en de contractant het recht de overeenkomst op te zeggen. Indien het tenietgaan van de groepsaccommodatie of het tijdelijk buiten gebruik zijn van de groepsaccommodatie aan de ondernemer is toe te rekenen, kan de contractant schadevergoeding eisen.
6. De contractant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf en/of (een van) de groepsleden, voor zover het gaat om schade aan de contractant en/of (een van) de groepsleden kan worden worden toegerekend.

Artikel 13: Geschillenregeling

1. Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter dan wel de hierna te noemen Geschillencommissie dan wel de Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen. Onverminderd het bepaalde in lid 3 laat een en ander op die plaatsen waar de voorwaarden spreken van Geschillencommissie Recreatie, een beroep op de burgerlijke rechter onverlet.
2. Geschillen tussen de contractant en/of (een van) de groepsleden enerzijds en de ondernemer anderszijds over de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen zowel door de contractant en/of (een van) de groepsleden als door de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Recreatie, Postbus 90600, 2509 LP, 's-Gravenhage.
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de contractant en/of (een van) de groepsledenzijn klacht binnen twee weken na het ontstaan schriftelijk aan de ondernemer heeft voorgelegd. Daarna moet de contractant en/of (een van) de groepsledenhet geschil, uiterlijktwee maanden nadat hij zijn klacht aan de ondernemer heefft voorgelegs, schriftelijkbij de Geschillencommissie aanhangig maken, onder vermelding van namen en adressen van de contractant en/of (een van ) de groepsleden en de ondernemer en een duidelijke omschrijving van het geschil en de eis. Wanneer de contractant en/of (een van) de groepsleden het geschil aan de Geschillencommissie heeft voorgelegd, is de ondernemer aan deze keuze gebonden.
4. De Geschillencommissie is niet bevoegd een geschil in behandeling te nemen dat betrekking heeft op klachten over ziekte, lichamelijk letsel, dood of op niet-betaling van een factuur waaraan geen materiële klacht ten grondslag ligt.
5. Als de ondernemer een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, neemt de Geschillencommissie dit geschil pas in behandeling nadat de contractant en/of (een van) de groepsleden binnen een maand schriftelijk heeft/hebben verklaard dat hij zich aan de uitspraak van de Geschillencommissie zal/zullen onderwerpen en het eventueel verschuldigde (restant-)bedrag bij de Geschillencommissie in depot heeft/hebben gestort.
6. Als de contractant en/of (een van) de groepsleden een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, neemt de Geschillencommissie dit geschil pas in behandeling nadat de contractant en/of (een van) de groepsleden het aan de ondernemer eventueel verschuldigde (restant- )bedrag bij de Geschillencommissie heeft/hebben gestort. De contractant en/of (een van) de groepsleden moet dit bedrag binnen een maand op een door de Geschillencommissie aan te geven rekening storten. Als de contractant en/of (een van) de groepsleden niet tijdig heeft gestort, wordt aangenomen dat hij zich niet aan het oordeel van de Geschillencommissie wil onderwerpen.
7. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
8. Voor de behandeling van geschillen wordt verwezen naar het Reglement Geschillencommissie Recreatie.

Artikel 14: Nakomingsgarantie

1. RECRON zal de verplichtingen van een RECRON-lid tegenover de contractant , hem in een
bindend advies opgelegd door de Geschillencommissie, overnemen onder de tussen RECRON en de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken afgesproken voorwaarden, indien de betreffende ondernemer deze niet binnen de daarvoor in het bindend advies gestelde termijn is nagekomen.
2. Heeft de ondernemer het bindend advies binnen twee maanden na dagtekening daarvan ter toetsing aan de burgelijke rechter voorgelegd, dan wordt de eventuele nakoming opgeschort totdat de burgerlijke rechter uitspraak heeft gedaan.
3. Voor toepassing van de nakomingsgarantie is vereist, dat de contractant een schriftelijk beroep daarop doet bij RECRON.

Artikel 15: Wijzigingen

Wijzigingen in de RECRON-voorwaarden kunnen uitsluitend in overleg met de consumentenorganisaties, zijnde de ANWB en de Consumentenbond tot stand komen.

2003 RECRON Service

 

Op al onze leveringen zijn van kracht de algemenevoorwaarden van Recron. Deze kunt u hier bekijken

Fouten en  wijzigingen in de gehele website voorbehouden.

©.2015 Webdesign  Ivo Vleugels | pdmedia

Paradijsvogels

Groepsverblijf: Op de Hopschet 12-28 personen Huize ten Bosch 4-10 personen Hoeve ten Bosch 18-40 personen Activiteitencentrum & Groepsverblijf Paradijsvogels Paul Franssen Hopschet 6 6294 BL Vijlen tel: +31646432582 *

info@paradijsvogels.nl